آشنایی با چک و انواع آن

با چک بی‌محل و نحوه پیگیری آن آشنا شوید

به موجب ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک، از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا اینکه موجودی حساب صادر کننده‌ چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ چک به بانک مراجعه کند، بانک وظیفه دارد در صورت درخواست دارنده‌ چک فورا غیر قابل پرداخت بودن چک را در سیستم سامانه‌ یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.