وصول مهریه

مهریه و روش‌های مختلف وصول آن

مهریه مالی است که که زوج در هنگام عقد به زوجه می‌پردازد و یا مکلف به پرداخت آن می‌باشد. مهریه عندالمطالبه بوده و بر طبق شرایط زوج موظف به پرداخت است.