تشویق کودکان به ورزش کردن

چطور به فرزندمان کمک کنیم تا از ورزش کردن لذت ببرد؟

نمی‌توان کودکان را به انجام هیچ کاری بخصوص ورزش کردن، مجبور نمود. بهترین کار این است که در این راه شما نیز به عنوان والد با او در ورزش کردن مشارکت فعال داشته باشید.