مدل مو و شخصیت شناسی

چطور مدل مو شخصیت افراد را آشکار می‌کند؟

همیشه برداشت اولیه از ظاهر افرادی که با آن‌ها مواجه می‌شویم، بسیار مهم است. مدل مو و رنگ مو در این برداشت بی تاثیر نیست.