راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین

چطور راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین را جهنم می‌کند؟

راهبردهای ناکارآمد روش‌هایی هستند که فرد از زمان کودکی خود فراگرفته است و برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود در مقابل همسر خود به کار می‌برد.