حضانت کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

چطور حضانت کودک یا نوجوان بی سرپرست را به عهده بگیریم؟

گاهی کودکان به واسطه‌ مرگ والدین، نداشتن اقوام، طرد شدن یا هر دلیل دیگری، بدون حامی و پشتیبان می‌شوند. در این شرایط باید تحت حضانت موسسه و یا افراد دیگری قرار بگیرند.