راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین

چطور راهبردهای ناکارآمد زندگی زوجین را جهنم می‌کند؟

راهبردهای ناکارآمد روش‌هایی هستند که فرد از زمان کودکی خود فراگرفته است و برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود در مقابل همسر خود به کار می‌برد.

رفع تعارض زناشویی

چطور انواع تعارض زناشویی را مدیریت کنیم؟

مبادرت زوج‌ها به یادگیری مهارت‌های ارتباطی، یادگیری مدل حل مسئله و سازگاری با اصول راه حل محور از قسمت‌های موثر یادگیری حل تعارض زناشویی است.