کیت تخمک گذاری

چطور از کیت تخمک گذاری استفاده کنیم؟

کیت تخمک گذاری میزان ترشح هورمون فاز لوتئال (LH) را شناسایی می‌کند، که قبل از تخمک‌گذاری رخ می‌دهد. این کیت میزان نوسان هورمون LH در ادرار را تخمین می‌زند و به شما می‌گوید که چه زمانی تخمک‌گذاری انجام می‌شود.