کنترل خشم ناشی از بازی کامپیوتری

چطور بر خشم حاصل از بازی کامپیوتری کنترل داشته باشیم؟

گاهی بازی های کامپیوتری می‌توانند بازیکن را عصبی و درمانده کنند و غلبه بر این نوع خشم نیازمند مهارت و دانستن استراتژی‌های خاصی است که به فرد کمک می‌کند.

حفظ خونسردی در بازی های آنلاین

چطور بازی های آنلاین را با حفظ خونسردی انجام دهیم؟

زمانی که بازی های آنلاین به صورت تیمی باشد و یکی از بازیکن‌ها بد بازی کند و یا ضعیف باشد، این افراد شروع به پرخاش کردن می‌کنند و به هم تیمی خود اعتراض می‌کنند.