کنترل خشم ناشی از بازی کامپیوتری

چطور بر خشم حاصل از بازی کامپیوتری کنترل داشته باشیم؟

گاهی بازی های کامپیوتری می‌توانند بازیکن را عصبی و درمانده کنند و غلبه بر این نوع خشم نیازمند مهارت و دانستن استراتژی‌های خاصی است که به فرد کمک می‌کند.

چطور بازی های ذهنی انجام دهیم

چطور بازی های ذهنی انجام دهیم؟

با تمرین کردن یک سری متدهای خاص و پرورش برخی مهارت‌ها در خودتان می‌توانید افکار و احساسات دیگران را در بازی های ذهنی تحت کنترل درآورید.