فاجعه ایدز در لردگان

چطور ایدز زندگی مبتلایان را مختل می‌کند؟

اگر مسئولین به موقع اقدام ننمایند، حادثه ایدز در لردگان به سرعت شیوع پیدا کرده و خطر جدی مردم روستای چنار محمودی را تهدید می‌کند.