کنترل خشم ناشی از بازی کامپیوتری

چطور بر خشم حاصل از بازی کامپیوتری کنترل داشته باشیم؟

گاهی بازی های کامپیوتری می‌توانند بازیکن را عصبی و درمانده کنند و غلبه بر این نوع خشم نیازمند مهارت و دانستن استراتژی‌های خاصی است که به فرد کمک می‌کند.

اعتیاد به بازی های کامپیوتری

چطور از اعتیاد به بازی های کامپیوتری جلوگیری کنیم؟

بازی های کامپیوتری به منظور بالا بردن کیفیت زندگی و سرگرمی طراحی شده‌اند ولی برخی افراد ناخواسته دچار اعتیاد به بازی های کامپیوتری می‌شوند.