مدیریت دارایی با سبدگردانی

مدیریت دارایی ها با استفاده از سبدگردانی

سرمایه‌گذار تحت عنوان سبدگردانی با عقد قرارداد مشخص، مدیریت دارایی‌هایش را به شرکت سبدگردان سپرده و در ازای آن کارمزد مشخصی را به آن شرکت پرداخت می‌نماید.