جنبه های منفی مذهب

چطور در مورد جنبه‌های منفی مذهب صحبت کنیم؟

مذهب یک مجموعه اساسی از اعتقادات و اعمالیست که توسط افراد یا فرقه‌هایی تعیین و دیگر افراد متعلق به آن فرقه موظف به انجام آن فرامین می‌باشند و در مورد انجام آن‌ها به توافق رسیده‌اند.